Zanskar (India) 2018 Pictures

Getting to Leh
01.-02.09.2018

Leh
02.09.2018

Leh – Alchi
03.09.2018

Alchi – Hanupatta
04.09.2018

Hanupatta – Photoksar
05.09.2018

Photoksar – Base of Singi
La 06.09.2018

Base of Singi La – Skiumpata
07.09.2018

Skiumpata – Base of Hanuma
La 08.09.2018

Base of Hanuma La – Zingchen Bridge
09.09.2018

Zingchen Bridge – Hanumil
10.09.2018

Hanumil – Pishu
11.09.2018

Pishu – Karsha
12.09.2018

Karsha – Tsetan
13.09.2018

Tsetan – Purne
14.09.2018

Purne – Tangze
15.09.2018

Tangze – Zingchen
16.09.2018

Zingchen – Chumik Marpo
17.09.2018

Chumik Marpo – Khamirap
18.09.2018